Tổng Hợp

CÔNG THỨC TOÁN 12 – thcs-thptlongphu.edu.vn

Toàn bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia

Công thức toán học lớp 12 giúp ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả nhất bao gồm 3 phần: Đại số, Lượng giác, Đạo hàm – tích phân – hình học – nhị thức Newton

PHẦN I: ĐẠI SỐ

Tam thức bậc 2

tam the1bba9c be1baadc 2

Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân

B%E1%BA%A5t %C4%91%E1%BA%B3ng th%E1%BB%A9c Cauchy

Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối, Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh b%E1%BA%A5t ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh ch%E1%BB%A9a gi%C3%A1 tr%E1%BB%8B tuy%E1%BB%87t %C4%91%E1%BB%91i

Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh b%E1%BA%A5t ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%C5%A9

Phần II. LƯỢNG GIÁC

Bao gồm 3 chuyên đề lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giác

C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 1
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 1 1
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 2
Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 1
H%E1%BB%87 th%E1%BB%A9c l%C6%B0%E1%BB%A3ng trong tam gi%C3%A1c

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng các nguyên hàm
3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
5. Phương pháp tọa độ trong không gian
6. Nhị thức Newton

Bạn đang xem: CÔNG THỨC TOÁN 12

%C4%90%E1%BA%A1o h%C3%A0m
Di%E1%BB%87n t%C3%ADch h%C3%ACnh ph%E1%BA%B3ng Th%E1%BB%83 t%C3%ADch v%E1%BA%ADt th%E1%BB%83 tr%C3%B2n
Ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 trong m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng
Ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 trong m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng 1
Ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 trong m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng 2
Ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 trong kh%C3%B4ng gian
Ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 trong kh%C3%B4ng gian 1
Nh%E1%BB%8B th%E1%BB%A9c Newton

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN 12

Công thức lũy thừa

C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c l%C5%A9y th%E1%BB%ABa

Hàm số lũy thừa, mũ, Logarit

H%C3%A0m s%E1%BB%91 l%C5%A9y th%E1%BB%ABa m%C5%A9 Logarit

Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit

%C4%90%E1%BB%93 th%E1%BB%8B h%C3%A0m m%C5%A9 v%C3%A0 h%C3%A0m Logarit

Phương trình mũ và Logarit

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%C5%A9 v%C3%A0 Logarit
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A1o h%C3%A0m

Công thức nguyên hàm

C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c nguy%C3%AAn h%C3%A0m
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c nguy%C3%AAn h%C3%A0m 1

Diện tích và thể tích

Di%E1%BB%87n t%C3%ADch v%C3%A0 th%E1%BB%83 t%C3%ADch
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 4
Cung li%C3%AAn k%E1%BA%BFt

Công thức công, nhân đôi, nhân ba, hạ bậc

C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c c%C3%B4ng nh%C3%A2n %C4%91%C3%B4i nh%C3%A2n ba h%E1%BA%A1 b%E1%BA%ADc
C%C3%B4ng th%E1%BB%A9c c%C3%B4ng bi%E1%BA%BFn %C4%91%E1%BB%95i t%E1%BB%95ng th%C3%A0nh t%C3%ADch t%C3%ADch th%C3%A0nh t%E1%BB%95ng

Phương trình lượng giác

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh l%C6%B0%E1%BB%A3ng gi%C3%A1c 1 1

Tổ hợp, xác suất

T%E1%BB%95 h%E1%BB%A3p x%C3%A1c su%E1%BA%A5t

Khai triển nhị thức Newtơn

Khai tri%E1%BB%83n nh%E1%BB%8B th%E1%BB%A9c Newt%C6%A1n

Cấp số cộng, cấp số nhân

C%E1%BA%A5p s%E1%BB%91 c%E1%BB%99ng c%E1%BA%A5p s%E1%BB%91 nh%C3%A2n
Kh%E1%BA%A3o s%C3%A1t h%C3%A0m s%E1%BB%91 v%C3%A0 b%C3%A0i to%C3%A1n li%C3%AAn quan

Tìm max, min trên đoạn, trên khoảng

T%C3%ACm max min tr%C3%AAn %C4%91o%E1%BA%A1n tr%C3%AAn kho%E1%BA%A3ng

Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

Ti%E1%BB%87m c%E1%BA%ADn %C4%91%E1%BB%A9ng ti%E1%BB%87m c%E1%BA%ADn ngang

Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị

T%C3%ACm t%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 giao %C4%91i%E1%BB%83m ho%E1%BA%B7c s%E1%BB%91 giao %C4%91i%E1%BB%83m c%E1%BB%A7a hai %C4%91%E1%BB%93 th%E1%BB%8B

Công thức toán 12 đại số – Số phức

Số phức và các yếu tố liên quan

Khối lượng kiến thức trong chương số phức có phần nhẹ nhàng hơn so với những chương khác trong môn Đại số. Tuy nhiên, để “ẳm trọn” điểm của các câu hỏi liên quan đến chương số phức này; các em đừng quên học thuộc các công thức sau để vận dụng vào các dạng bài tập:

S%E1%BB%91 ph%E1%BB%A9c v%C3%A0 c%C3%A1c y%E1%BA%BFu t%E1%BB%91 li%C3%AAn quan
S%E1%BB%91 ph%E1%BB%A9c

Lý thuyết và công thức chương số phức

L%C3%BD thuy%E1%BA%BFt v%C3%A0 c%C3%B4ng th%E1%BB%A9c ch%C6%B0%C6%A1ng s%E1%BB%91 ph%E1%BB%A9c

Lý thuyết và công thức số phức

L%C3%BD thuy%E1%BA%BFt v%C3%A0 c%C3%B4ng th%E1%BB%A9c s%E1%BB%91 ph%E1%BB%A9c

Khối đa diện và thể tích của chúng

Kh%E1%BB%91i %C4%91a di%E1%BB%87n v%C3%A0 th%E1%BB%83 t%C3%ADch c%E1%BB%A7a ch%C3%BAng

Hình vuông

H%C3%ACnh vu%C3%B4ng

Hình chữ nhật, hình thoi

H%C3%ACnh ch%E1%BB%AF nh%E1%BA%ADt h%C3%ACnh thoi

Thể tích khối chóp

Th%E1%BB%83 t%C3%ADch kh%E1%BB%91i ch%C3%B3p

Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều

T%E1%BB%A9 di%E1%BB%87n %C4%91%E1%BB%81u h%C3%ACnh ch%C3%B3p t%E1%BB%A9 gi%C3%A1c %C4%91%E1%BB%81u

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

H%C3%ACnh ch%C3%B3p c%C3%B3 c%E1%BA%A1nh b%C3%AAn SA vu%C3%B4ng g%C3%B3c v%E1%BB%9Bi m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng %C4%91%C3%A1y %C4%91%C3%A1y l%C3%A0m tam gi%C3%A1c %C4%91%C3%A1y l%C3%A0 t%E1%BB%A9 gi%C3%A1c %C4%91%E1%BA%B7t bi%E1%BB%87t

Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

H%C3%ACnh ch%C3%B3p c%C3%B3 m%E1%BA%B7t b%C3%AAn SAB vu%C3%B4ng g%C3%B3c v%E1%BB%9Bi m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng %C4%91%C3%A1y %C4%91%C3%A1y l%C3%A0m tam gi%C3%A1c %C4%91%C3%A1y l%C3%A0 t%E1%BB%A9 gi%C3%A1c %C4%91%E1%BA%B7t bi%E1%BB%87t

Thể tích khối lăng trụ

Th%E1%BB%83 t%C3%ADch kh%E1%BB%91i l%C4%83ng tr%E1%BB%A5

Hình hộp, hình chữ nhật, hình lập phương

H%C3%ACnh h%E1%BB%99p h%C3%ACnh ch%E1%BB%AF nh%E1%BA%ADt h%C3%ACnh l%E1%BA%ADp ph%C6%B0%C6%A1ng

Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu

M%E1%BA%B7t tr%E1%BB%A5 m%E1%BA%B7t n%C3%B3n m%E1%BA%B7t c%E1%BA%A7u

Mặt trụ

M%E1%BA%B7t tr%E1%BB%A5

Mặt cầu

M%E1%BA%B7t c%E1%BA%A7u

Cách tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp thường gặp

Hình chóp có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông, hình chóp đều

H%C3%ACnh ch%C3%B3 c%C3%B3 c%C3%A1c %C4%91%E1%BB%89nh nh%C3%ACn m%E1%BB%99t c%E1%BA%A1nh d%C6%B0%E1%BB%9Bi m%E1%BB%99t g%C3%B3c vu%C3%B4ng h%C3%ACnh ch%C3%B3p %C4%91%E1%BB%81u

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy, Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy

H%C3%ACnh ch%C3%B3p c%C3%B3 c%E1%BA%A1nh b%C3%AAn vu%C3%B4ng g%C3%B3c v%E1%BB%9Bi m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng %C4%91%C3%A1y H%C3%ACnh ch%C3%B3p c%C3%B3 m%E1%BA%B7t b%C3%AAn vu%C3%B4ng g%C3%B3c v%E1%BB%9Bi m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng %C4%91%C3%A1y

Hình học giải tích trong không gian

H%C3%ACnh h%E1%BB%8Dc gi%E1%BA%A3i t%C3%ADch trong kh%C3%B4ng gian
T%E1%BB%8Da %C4%91%E1%BB%99 %C4%91i%E1%BB%83m t%C3%ADch c%C3%B3 h%C6%B0%E1%BB%9Bng c%E1%BB%A7a hai vect%C6%A1

Phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%E1%BA%B7t c%E1%BA%A7u ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng

Viết phương trình mặt phẳng

Vi%E1%BA%BFt ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng
Vi%E1%BA%BFt ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng trang 1
Kho%E1%BA%A3ng c%C3%A1ch g%C3%B3c v%E1%BB%8B tr%C3%AD

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

V%E1%BB%8B tr%C3%AD t%C6%B0%C6%A1ng %C4%91%E1%BB%91i gi%E1%BB%AFa m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng v%C3%A0 m%E1%BA%B7t c%E1%BA%A7u

Phương trình đường thẳng

Ph%C6%B0%C6%A1ng tr%C3%ACnh %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng th%E1%BA%B3ng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

V%E1%BB%8B tr%C3%AD t%C6%B0%C6%A1ng %C4%91%E1%BB%91i gi%E1%BB%AFa %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng th%E1%BA%B3ng v%C3%A0 m%E1%BA%B7t ph%E1%BA%B3ng
Kho%E1%BA%A3ng c%C3%A1ch t%E1%BB%AB %C4%91i%E1%BB%83m %C4%91%E1%BA%BFn %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng th%E1%BA%B3ng

Hình chiếu và điểm đối xứng

H%C3%ACnh chi%E1%BA%BFu v%C3%A0 %C4%91i%E1%BB%83m %C4%91%E1%BB%91i

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/cong-thuc-toan-12/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button